• Startsida

Medlemsutskick

 
Under 2020 har vi pga. rådande pandemi vi fått ställa in huvuddelen av planerade aktiviteter.
Detta tycks även fortsätt i inledningen av 2021.
Det har redan tagits beslut att någon garnisonens dag/totalförsvarsdag ej kommer att genomföras 2021.
Veterandagen kommer heller troligen inte att genomföras.
Vi har dock ett hopp om att vi under senare delen av 2021 kan återgå till normal verksamhet. Utifrån detta har styrelsen fastställt nedanstående verksamhetsplan.
 Årsmöte /årsmötesmiddag
Årsmötet och efterföljande middagen brukar vara en välbesökt aktivitet. Årsmötet genomförs traditionsenligt sista fredagen i februari. Styrelsen har utifrån att öka möjligheten att genomföra detta besluta att 2021 års årsmöte genomförs fredagen 23 april 2021.  
Veteranluncherna   
Planeras att starta i februari och under våren genomföras torsdag 25 februari, torsdag 25 mars och torsdag 27 maj.
Under hösten ansvarar Ing 2:s kamratförening med genomförande torsdag 23 september, torsdag 28 oktober och torsdag 25 november.
Programinnehållet går att ta del av på hemsidan.
Anmälan sker till Stefan Elm via mobil eller SMS på mobilnummer 070-3355913 senast kl. 12.00 måndagen före genomförandet.   
Sveriges Nationaldag, måndagen den 6 juni
Arrangör är Eksjö kommun. Om kommunen planerar för ett genomförande kommer kamratföreningen att delta. Efter genomförandet bjuder föreningen på en enkel förtäring.
Information utsänds i april.                                                                   
75-årsjubileum lördagen 3 juli
Den planerade genomförandet under 2020 flyttas till 2021.  Genomförandet sker lördagen 3 juli.  Vi firar och hedrar att det är 75 år sedan kamratföreningen bildades, 100 år sedan regementet tog de nybyggda Sjöängskasernerna i besittning och 20 år sedan regementet lades ned.
Inbjudan och program utsänds i slutet av april.
 Traditionell medlemsresa
Brukar genomföras i maj. Det planeras för en medlemsresa i september.
Datum är ej fastställt.
Information och program utsänds i april.  
 FN-dagen söndagen 24 oktober
FN-dagen som ersatt Garnisonens kyrksöndag, planeras genomföras efter samma lyckade koncept som 2019. Information och program kommer senare  .
 
 ÖVRIGT
Hemsidan
Ett arbete pågår att uppdatera hemsidan.
Aktuell och annan information får du också på vår hemsida: www.i12kamratforening.se 
och på Ing 2 hemsida under : www.forsvarsmakten.se 
Medlemsavgifter  
Medlemsavgiften för 2021 är 100 kr och ständig medlem 2000 kr. Insättning sker på föreningens bankgiro 801-5224. Glöm inte att ange namn! 
Medlemsinformation via e-post
Strävan är att vi ska bygga upp ett e-postregister för att snabbt kunna nå ut med information och att i framtiden tillsammans med hemsidan utgöra den väsentligaste kontaktkanalen.
Anmäl därför gärna emot din e-postadress till ordförande Stefan Elm under adress:
Stefan.elm@treelm.se 
Adressändring
Vid varje utskick får vi tillbaka en hel del post med anteckningen: ”Avflyttad”. Tacksamt om du anmäler ny adress till medlemsansvarig Bo Olsson per e-post: boolsson58@outlook.se
Eller: Solklintsvägen 12 15, 575 39 EKSJÖ. 
Gåvor
Föreningen har fått penninggåvor från flera medlemmar, vilket styrelsen noterar och framför ett STORT TACK till er givare!
 
Med tillönskan om en
EN GOD JUL OCH ETT GOTT NYTT ÅR!
 
Styrelsen
 
 

Årsmöte med ordförandebyte

Till I 12 kamratförenings årsmöte i mäss Trianon hade 50-talet medlemmar infunnit sig. Mötet inleddes med en fikastund varefter deltagarna fick se en film från utbildningsåret 1980/81 som speglade den omfattande verksamheten vid regementet från inryckning till utryckning. Många av de närvarande kände igen sig själva eller andra i filmen och inte minst all materiel och alla olika utbildningsmoment som visades.
Själva mötesförhandlingarna inleddes traditionsenligt med regementes marsch följ av ljuständning och parentation för de medlemmar som avlidit sedan föregående årsmöte.
Under ledning av valde mötesordföranden Wilhelm af Donner tog dagordningens olika punkter upp för att sedan klubbas igenom. Det framkom av verksamhetsberättelsen att föreningen under året haft en omfattande verksamhet med bl.a. veteranluncher, resa, nationaldagsfirande, firande av FN-dagen och representation vid aktiviteter som Ing 2 kallat till. Ett stort arbete har under året lagts ner i vård- och tillsyn av alla de minnesstenar som finns på platser där regementet verkat under närmare 400 år. Det framkom också att föreningen har en god och välskött ekonomi och att allt styrelsearbete som alla tidigare år varit helt ideellt. Vidare presenterades kommande års aktiviteter som kommer att vara än mer omfattande med bl.a. ett stort jubileum den 27 juni då föreningen fyller 75 år, då det är 100 år sedan regementet kom till Eksjö och det är 20 år sedan nedläggningen.
Sista punkten på dagordningen var val av styrelse för 2020 och avtackningar.
Till ny ordförande efter Kurt-Lennart Larsson som lett föreningen i 5 år valdes Stefan Elm.
Nya i styrelsen blev Gary Campbell, Håkan Friman och Bo Olsson. Styrelsen kommer i övrigt att bestå av Duste Petersson, Torbjörn Titus, Morgan Allgurin, Astor Engqvist och Ronny Andersson.
Mats Einarsson och Jan Ekwall har på egen begäran valt att lämna styrelsen.
Avslutningsvis avtackades Kurt-Lennart Larsson och Jan Ekwall med blommor av nyvalde ordföranden Stefan Elm. Kurt-Lennart blev också utsedd till hedersmedlem av årsmötet.
Dagen avslutades med middag och trevlig samvaro i mässen tillsammans med  Ing 2 kamratförening.
 

Varmt tack !

Styrelsens vädjan om bidrag till styetten blev en succé. Det stora intresset för att bidra blev över all förväntan. Gåvorna täckte med råge kostnaderna och gav således ett litet överskott. Namnen på alla gåvogivare finns nu ingraverade på fundamentets baksida. Statyetten är överlämnad som gåva till mässföreningen,                                 Trianon.
Styrelsens varma tack till Er alla som har bidragit !

Avlidna

Nils-Åke Danielsson  till minne 

 Kungl Norra Smålands Regementes  marsch