• Startsida

Medlemsutskick

Samtliga Medlemmar

Aktiviteter 2020
Vi denna tidpunkt på året brukar samtliga medlemmar få ett utskick om planerade aktiviteter under verksamhetsåret. Utifrån från rådande situation bedöms detta inte vara möjligt. Styrelsen har beslutat att ställa in eller flytta fram alla planerade verksamhet under första halvåret 2020. I slutet av maj bedöms det finnas ett bättre beslutsunderlag. Ett nytt medlemsutskick avseende planerade aktiviteter resterad del av 2020 kommer därför att skickas ut i början av juni.  
Hemsidan
Aktuell och annan information får du också på vår hemsida: www.i12kamratforening.se 
och på Ing 2 hemsida under : www.forsvarsmakten.se
 
Medlemsavgifter 
Medlemsavgiften för 2020 är enligt årsmötesbeslut 100 kr och ständig medlem 2000 kr. Insättning sker på föreningens bankgiro 801-5224. Vi ser gärna att detta betalas senast 04-15.
Göm inte att ange namn!
 
Medlemsinformation via e-post
Strävan är att vi ska bygga upp ett e-postregister för att snabbt kunna nå ut med information och att detta i framtiden skall utgöra den väsentligaste kontaktkanalen tillsammans med hemsidan.
Du får gärna anmäla din E-postadress sekreteraren Morgan Allgurin:
 morgan.allgurin@gmail.com
 
Adressändring
Vid varje utskick får vi tillbaka en hel del post med anteckningen: ”Avflyttad”. Tacksamt om du anmäler ny adress till kassören Torbjörn Titus per e-post: i12kfs@gmail.com eller
Fristadsvägen 15, 575 39 EKSJÖ.
 
Gåvor
Föreningen har fått penninggåvor från flera medlemmar, vilket styrelsen noterar och framför ett STORT TACK till er givare!
 
Vi hoppas att trots inställda aktiviteter  vill stödja föreningens fortlevnad. Detta genom att betala in medlemsavgiften samt påverka de som inte är medlemmar att bli detta. Man blir medlem genom att sätta in 100 kr (årsmedlem) eller 2000 kr (ständig medlem) på vårt bankgiro 801-5224. Glöm inte att ange namn!
 
Med tillönskan om en fin vår och en skön sommar!
Styrelsen

 

Årsmöte med ordförandebyte

Till I 12 kamratförenings årsmöte i mäss Trianon hade 50-talet medlemmar infunnit sig. Mötet inleddes med en fikastund varefter deltagarna fick se en film från utbildningsåret 1980/81 som speglade den omfattande verksamheten vid regementet från inryckning till utryckning. Många av de närvarande kände igen sig själva eller andra i filmen och inte minst all materiel och alla olika utbildningsmoment som visades.
Själva mötesförhandlingarna inleddes traditionsenligt med regementes marsch följ av ljuständning och parentation för de medlemmar som avlidit sedan föregående årsmöte.
Under ledning av valde mötesordföranden Wilhelm af Donner tog dagordningens olika punkter upp för att sedan klubbas igenom. Det framkom av verksamhetsberättelsen att föreningen under året haft en omfattande verksamhet med bl.a. veteranluncher, resa, nationaldagsfirande, firande av FN-dagen och representation vid aktiviteter som Ing 2 kallat till. Ett stort arbete har under året lagts ner i vård- och tillsyn av alla de minnesstenar som finns på platser där regementet verkat under närmare 400 år. Det framkom också att föreningen har en god och välskött ekonomi och att allt styrelsearbete som alla tidigare år varit helt ideellt. Vidare presenterades kommande års aktiviteter som kommer att vara än mer omfattande med bl.a. ett stort jubileum den 27 juni då föreningen fyller 75 år, då det är 100 år sedan regementet kom till Eksjö och det är 20 år sedan nedläggningen.
Sista punkten på dagordningen var val av styrelse för 2020 och avtackningar.
Till ny ordförande efter Kurt-Lennart Larsson som lett föreningen i 5 år valdes Stefan Elm.
Nya i styrelsen blev Gary Campbell, Håkan Friman och Bo Olsson. Styrelsen kommer i övrigt att bestå av Duste Petersson, Torbjörn Titus, Morgan Allgurin, Astor Engqvist och Ronny Andersson.
Mats Einarsson och Jan Ekwall har på egen begäran valt att lämna styrelsen.
Avslutningsvis avtackades Kurt-Lennart Larsson och Jan Ekwall med blommor av nyvalde ordföranden Stefan Elm. Kurt-Lennart blev också utsedd till hedersmedlem av årsmötet.
Dagen avslutades med middag och trevlig samvaro i mässen tillsammans med  Ing 2 kamratförening.
 

Varmt tack !

Styrelsens vädjan om bidrag till styetten blev en succé. Det stora intresset för att bidra blev över all förväntan. Gåvorna täckte med råge kostnaderna och gav således ett litet överskott. Namnen på alla gåvogivare finns nu ingraverade på fundamentets baksida. Statyetten är överlämnad som gåva till mässföreningen,                                 Trianon.
Styrelsens varma tack till Er alla som har bidragit !

Avlidna

 Kungl Norra Smålands Regementes  marsch