Nils-Fredric Haegerström 
 
Nils-Fredric Haegerström, Lidingö. Överste av 1. graden och f.d. Chef för Norra Smålands regemente, har avlidit i en ålder av 102 år. Hans närmaste är döttrarna Ursula, Louise och Karin med familjer.
Nils-Fredric Haegerström föddes 18 februari 1916 på Egeby säteri i Östergötlands län. Han avlade officersexamen den 13 april 1939 och blev samma år fänrik vid Södra skånska infanteriregementet för att 1941 befordas till löjtnant vid samma regemente.
2.a världskriget hade brutit ut och den nyutnämnde officeren kastades direkt in i allvaret med en placering i fördelningsstaben i Skåne.  Ordning och reda samt tydligt ledarskap var viktiga egenskaper för att få allt att fungera trots bristande resurser och avsaknad av en grundlig och konsekvent utbildning av svenska värnpliktiga. Hans tidiga officersår i den då dåligt rustade och oförberedda armén kom naturligtvis att göra djupa avtryck i hans fortsatta yrkesgärning.
Nils-Fredric Haegerström utnämndes till kapten vid Södra skåningarna 1947 och blev 1951 kapten i generalstabskåren.
Åren  1955 till 1957 tjänstgjorde han som kompanichef vid Norra Smålands regemente (I 12) i Eksjö.
Han utnämndes till major efter kompanichefstjänsten och blev sekundchef för Kungl. Livgardesskvadronen i Stockholm 1959. Efter två år som chef för Livgardesskvadronen befordrades han till överstelöjtnant i generalstabskåren år 1961.
Nils-Fredric Haegerström blev år 1965 överste i kavalleriet och utnämndes till försvarsattaché i Oslo. En placering i Norge föll sig naturligt då han direkt efter krigsavslutet 1945 tjänstgjort vid Norsk Befelskole i Mälsåker.
Efter att ha representerat det svenska försvaret i Norge utnämndes han till chef för Norra Smålands regemente år 1970 och 1974 som försvarsområdesregementschef och överste av första graden.
En lång och innehållsrik officerskarriär avslutades med pension 1976.
Chefsperioden i Eksjö präglades av ett omfattande uppbyggnadsarbete av en ny organisation där regemente och försvarsområde sammanfördes till en myndighet. Hans utåtriktade sätt och stora intresse för människor kom väl till pass under hans chefstid i det turbulenta 70-talssamhället.  Ett mycket uppskattat stöd och engagemang för länets frivilligorganisationer och samhället i övrigt innebar att tiden efter pensioneringen knappast utföll i sysslolöshet. Nämndeman i Göta hovrätt, ordförande i Eksjö Rödakorskrets, vice ordförande i länsföreningen Svenska flaggan, ordförande för Hemvärnsstiftelsen och inte minst ordförande för I 12:s kamratförening är några exempel på hur hans kommande drygt 40 år skulle gestalta sig i Eksjö och Jönköpings län.
Vi som verkat vid hans sida uppskattade hans rättframma sätt, goda överblick och var tacksamma för hans råd i knepiga situationer. Hans stora kontaktnät och gedigna framtoning i samhället i övrigt kom regementet och dess personal till gagn i många sammanhang. Här kan nämnas då den trehundraåriga mässen Trianon skulle flyttas till nytt regementsområde i sluttet på 1990-talet visade det sig vara näst intill omöjligt på grund av att det skulle kosta alldeles för mycket i en ansträngd försvarsekonomi. Genom Nils-Fredric Haegerströms kontakter med bl.a. Wallenbergsstiftelsen blev det hela ekonomiskt genomförbart.
Han behöll sin spänst och klarsyn långt in i hög ålder. En golfrunda på 18 hål eller ett komplicerat styrelsemöte i någon av alla de föreningar han tillhörde var ordning för dagen för en mycket ungdomlig 95-åring.
Vi kamrater som arbetat och levt med Nils-Fredic Haegerström har fått lära känna en omtänksam    och allt igenom rättfram person.
Vi har också haft förmånen att ta del av hans och hans hustru Sigbritts gästfrihet i ett otvunget och trevligt kamratskap.
För kamraterna vid Norra Smålandsregemente och försvarsområde

Karl Olof Eklöf och Wilhelm af Donner
F.d. chefer för Norra Smålands regemente och försvarsområde

Till Minne

Major Sture Ahlstedt, Eksjö har avlidit i en ålder av nära 100 år.
Sture var en välkänd profil i Eksjö.

 
Sture Ahlstedt föddes den 14 juli 1918 i stationshuset i Tälläng, som ligger i Alseda socken. Fadern var stationsskrivare vid den smalspåriga järnvägen Vetlanda - Målilla. Fadern befordrades och fick en högre tjänst på stationen i Landsbro.
När familjen flyttade till Landsbro var Sture 3 månader gammal. Sture växte upp i industrisamhället Landsbro och började skolan där. Efter några år var det dags att gå i realskolan i Vetlanda, där han tog realexamen. Nästa steg i skolans värld blev högre allmänna läroverket i Kalmar, där Sture tog studentexamen1937. Den 14 juni 1937 var det dags för inryckning till studentkompaniet på I 12 i Eksjö. Efter tjänstgöringen på studentkompaniet sökte Sture Ahlstedt som officersaspirant vid Kungliga Jönköpings - Kalmar regemente och blev antagen som officersaspirant. Stures plutonchef blev nu löjtnant Albert Ugarph och de blev med tiden goda vänner.
 
Därefter började Sture vid Aspirantskolan, som var förlagd till Linköping. Där fick Sture Ahlstedt Rickard Nilsson som avdelningschef.  Rickard var en verklig föregångsman med goda ledaregenskaper och Sture påverkades på ett positivt sätt av Rickard Nilsson. Efter Aspirantskolan kommenderades Sture till Karlberg, där överste Gustaf Petri var chef. När kriget bröt ut, fick kadetterna på Karlberg avbryta sin officersutbildning och tjänstgöra vid respektive hemmaförband. Sture Ahlstedt och kamraterna, som gick på Karlberg, blev före jul 1939 placerade i olika befattningar i krigsförbanden. Sture tjänstgjorde under beredskapen vid förband i Norrland, Värmland och Skåne.
 
Efter officersexamen på Karlberg, tjänstgjorde Sture i olika befattningar som plutonchef och kompanichef. Sture skriver själv i sina memoarer att han under sin tid på I 12 tjänstgjorde i alla befattningar utom som signalofficer. Ja, han var även tjänsteförrättande regementschef, även om det bara var under en dag. Sture gjorde ett par missioner i FN-tjänst som bataljonschefs ställföreträdare och han ansvarade då för personaltjänst och fritidsverksamhet och ordnade resor för FN-soldaterna.
Sture tjänstgjorde även vid Hemvärnsstaben under några år och var då adjutant till generalen Gustaf Petri.
 
Sture trivdes bra på regementet och tjänstgjorde som arvodist ett par år efter sin pensionering och då som en aktad och omtyckt kompanichef för de handräcknings-värnpliktiga vid 9:e kompaniet.
 
Sture Ahlstedt var också under många år engagerad i Kamratföreningens styrelse.  Under mina 23 år som ordförande i Kamratföreningen var Sture under 15 år min vice ordförande.  I Kamratföreningen bidrog Sture Ahlstedt med sin erfarenhet och klokskap till föreningens verksamhet. På grund av min synskada fick Sture då och då anmäla till regementschefen att Kamratföreingen var närvarande vid någon ceremoni vid regementet och då lät det så här: "Överste, Kungliga Norra Smålands regementes Kamratförening frivilligt och med glädje."
 
Sture Ahlstedt var gift två gånger och hans första fru, Gorace, född Briecer avled 1989 och hans andra fru Ingrid Ahlstedt Hedenberg avled 2012.
 
Han engagerade sig i flera föreningar och här kan nämnas SPF, Kamratföreningen och Albert Engströmssällskapet. Sture var även under många år engagerad i "Gubbdagis", som träffades på Lennarts konditori på tisdagarna. Sture missade sällan dessa träffar och sista gången han var med var tisdagen den 13 mars.
 
Vi har förlorat en god vän och kamrat och vi deltar i sorgen tillsammans med barnen Louise, Björn och Helene med familjer samt övrig släkt och goda vänner.
Vila i frid!
 
För I 12:s Kamratförening
Kenneth Jägsander
Hedersordförande
 

 
 

 
 
 

Till minne

Överstelöjtnanten vid Norra Smålands regemente (I 12/Fo 17), Jan Carlsson har avlidit i en ålder av 87 år.

Efter studentexamen vid  Kalmar högre allmänna läroverk 1950 antogs han samma år som officersaspirant vid Norra Smålands regemente, I 12 för att avlägga officersexamen vid Krigsskolan Karlberg och utnämnas till fänrik 1953. Efter truppslagsskola och Militärhögskolans högre stabskurs blev det befordringar till kapten, major och överstelöjtnant. Jan kom att bli utnämnt överste i sin tjänstgöring som ställföreträdande chef  för FN:s övervakningskommission i Korea 1984.
Under sin yrkesverksamma tid kom Jan att tjänstgöra i många olika befattningar. Vid regementet som plutons-, kompani- och bataljonschef, mobiliseringsofficer och kanske i den befattning som gjort honom mest känd utanför regementet, nämligen som chef för Hemvärns- och Frivilligavdelningen 1974-1980 I den befattningen kom han att leda 3000 hemvärnsmän och över 600 män och kvinnor inom Frivilligförsvaret i Jönköpings län. Han var då också ansvarig för de av allmänheten så välbesökta FFF-dagar som arrangerades på olika platser i länet i syfte att sprida kunskap om försvaret i allmänhet och Hemvärns- och Frivilligförsvaret i synnerhet.
Utom regemente kan nämnas tjänstgöring som lärare vid Infanteriets officershögskola i Halmstad och som taktiklärare vid Krigsskolan Karlberg. I de befattningarna och vid den lokala Instruktörsskolan har Jan varit en förebild och givit många blivande officerare verktyg att gå vidare med i  deras fortsatta karriärer.
1990 avgick Jan med ålderspension efter att de sista tre åren verkat som stabschef vid
I 16/Fo31 i Halmstad.
Efter sin pensionering kom Jan med hustru Marianne att flytta till Nyköping för att komma närmare barn och barnbarn.
Vi som under Jans tid vid I 12 kan ses som den yngre generationen minns honom särskilt som instruktörsskolechef  i början av sextiotalet, som chef för skolkompaniet och som tidigare nämnts som chef för Hemvärns- och Frivilligavdelningen och i de olika befattningarna en engagerad officer och en god förebild.
Kamratföreningen har förlorat en trogen medlem och kamrat och vi deltar i sorgen tillsammans med hustrun Marianne, barnen Lars, Per och Anna med familjer samt övrig släkt och vänner. Jan kommer att begravas i familjegraven i Kalmar.
Vila i frid!
 
Kurt-Lennart Larsson
Ordförande I 12:s kamratförening
 
 
 
 
 

Önskar ni som är anhöriga Kamratföreningens medverkan -

tag gärna en kontakt med någon i styrelsen.