Inge Werner
 
Till minne.
 
Överstelöjtnant Inge Werner, Eksjö har avlidit i en ålder av 95 år.
Inge föddes i Göteborg 1923. Han tog studentexamen 1943.
Inge avlade officersexamen vid Karlberg 1946 och blev samma år placerad som fänrik vid Älvsborgs regemente, I 15 i Borås.
Han gifte sig 1948 med Margareta Larsson från Ulricehamn.
Inge Werner befordrades till löjtnant 1948, kapten 1961, major 1967 och 1972 till överstelöjtnant.
Åren 1958-1963 tjänstgjorde Inge vid militärbefälstaben i Skövde.
1964-1967 var han kompanichef vid Älvsborgs regemente.
Från 1968 tjänstgjorde han vid Svea Livgarde, I 1 i Stockholm. Där hade Inge befattningarna bataljonschef och stabschef. Från 1975 tjänstgjorde Inge vid Norra Smålands regemente, I 12 i Eksjö. Där hade han befattningarna som bataljonschef, Chef Sektion 3 och Chef för mobiliseringsavdelningen.
Inge Werner var en verklig humanist och levde efter ledordet "HOOA", som står för hänsyn, omdöme, omsorg och ansvar. Han spred denna tanke på regementet och tog fram dekaler, flaggor m.m. med egna medel. Jag tjänstgjorde som kompanichef under Inges tid som bataljonschef och upplevde att Inge verkligen levde efter devisen "HOOA". När jag var hans ställföreträdare på mobiliseringsavdelningen erfor jag ännu starkare att Inge var en fin och vänlig person.
Han var ett personligt föredöme för soldaterna och han kunde ses tidiga morgnar ta sin träningsrunda även om det var en kylig morgon.
Inge engagerade sig i regementets Kamratförening, där han under några år var ordförande.
Han genomgick under sin militära karriär flera kurser och utbildningar, varav kan nämnas kurs i arméhundtjänst vid Arméns hundskola, skyddstjänst, personaltjänst och kurs för underrättelseofficerare.
 Efter sin pensionering 1984, engagerade sig Inge i Svenska kyrkan där han var ledamot i Kyrkofullmäktige, ordförande i Kyrkorådet, kyrkvärd samt innehade VENIA. Han hade även förtroendeuppdrag vid Linköpings stift, som ledamot i Stiftsfullmäktige och ersättare i Stiftsstyrelsen.
Han var även beredskapsplanerare vid Domstolsverket åren 1984-1998.
 
Vi har förlorat en god vän och kamrat och deltar i sorgen tillsammans med döttrarna Katarina Werner och Elisabeth Lindgren med familj.
Vila i frid!
 
För I 12:s Kamratförening
Kenneth Jägsander
Hedersordförande vid I 12:s Kamratförening
 
 

Lars Lovén
Lars Lovén, Russnäs, kapten och Försvarsmaktsintendent har allt för tidigt avlidet i en ålder av nära 62 år.
 
Lars närmaste är hustrun Dorotea och barnen Kristin, Ellen, Sara, Edvin och August med familjer.
Lars föddes i Ingarp, Kräpplehult där familjen bedrev lantbruk.
Efter genomfört naturvetenskapligt program vid Eksjö gymnasium 1976 påbörjade Lars värnplikten vid Norra Smålands regemente som gruppchef vid stabskompaniet. En rekryteringskampanj vid regementet samma höst fångade Lars intresse att pröva på tjänstgöring vid 6.kompaniet och gruppchefsskola 1 (GS 1) med syfte att bli plutonsofficersaspirant vid I12/Fo 17.
Vidare genomfördes gruppchefsskola 2 (GS 2) under kn C-G Stelpe, fj T Titus och serg H Lövgren eminenta ledning och kunskaper som skapade mycket goda förutsättningar så att Lars fullföljde den militära yrkesbanan som plutonsofficer.
Under 1980-talet tjänstgjorde Lars i huvudsak vid regementes grundutbildning och repetitionsutbildning med skyttetjänst i olika roller och genomförde i förtid arméns kompaniofficerskola i Uppsala och truppslagsskola vid InfSS.
Egenskaper som noggrannhet, hederlighet och ordning och reda är några goda egenskaper som Lars besatt. Omsorg om truppen samt god stämning var viktigt och självklart för Lars.
En synerliggen god kamrat till alla medarbetare, öppen och lyssnande men hade också mod och styrka att driva sin uppfattning.
I lyckan att bilda familj med Dorotea drabbades Lars av oturen, motgången att hantera ett allvarligt sjukdomstillstånd. En tuff utmaning som fick en lyckosam lösning med storebror Hans assistans. En tuff utmaning för småbarnsfamiljen och en livslång disciplin följde utan minsta brist på handlingskraft.
I början på 1990-talet växlade Lars till funktionen underhållstjänst med fokus på materiel- och förnödenhetsförsörjning. Efter genomförd utbildning vid Försvarets förvaltningshögskola (FörvHS) Östersund och utnämning till intendent 1993 kom Lars åter till I 12/Fo 17. Han blev den unike fackmannen i materiel- och förnödenhetsförsörjning avseende fredsförråds-, krigsförrådsverksamhet samt implementering av nya konceptet för ledningssystem/ informationshantering i funktionerna förnödenhetsförsörjning och teknisk tjänst.
Efter regementets avveckling 2000-06-30 tjänstgjorde Lars vid Uhreg S/Miloförråd Småland (MFD SMÅ) t.o.m. 2001.
Försvarsmaktens underhållscentrum (FMUhC) i Karlstad hade också uppmärksammat Lars duglighet och några års tjänstgöring följde i Karolinen 2002-2003.
Åter i Eksjö följde tjänstgöring vid MFD SMÅ och efter omstrukturering av Uhreg S även vid FMLOG/FörsE Småland.
År 2004 påbörjades den avslutande tjänstgöringen vid Göta Ingenjörregemente; i huvudsak som logistikofficer vid regementsstab och som system-/materielledare för ammunitions- och minröjningsutrustning på central nivå i Försvarsmakten. 
År 2011 tillträde Lars befattningen som planeringsofficer vid logistikavdelning (Ing 2) med ansvar för ledning och samordning av förnödenhetsförsöjning i fred, kris och krig
Även i denna tjänst kom Lars djupa kunskap och noggrannhet till sin rätt. Han var en auktoritet på sitt område och man behövde aldrig tvivla på eller ifrågasätta något Lars sagt. Han drev utvecklingen framåt på Ing 2 ända fram till sin pension våren 2017.
Förutom vårt nöje i det samfällda arbetet har Lars kunskaper och färdigheter i musik, släktforskning, fiske, fågelskådning, ja listan kan göras längre; berikat samt underhållit oss andra och höjt vår förståelse och insikter i flera plan.
Vi har förlorat en god vän och kamrat och vi deltar i sorgen. Vi minns Lars med glädje och bevarar honom i våra minnen.
 
Tomas Lägermo och Mattias Lagerqvist
För arbetskamraterna vid f.d. Norra Smålands regemente och försvarsområde (I 12/Fo 17) och Göta Ingenjör regemente (Ing 2)

Nils-Fredric Haegerström 
 
Nils-Fredric Haegerström, Lidingö. Överste av 1. graden och f.d. Chef för Norra Smålands regemente, har avlidit i en ålder av 102 år. Hans närmaste är döttrarna Ursula, Louise och Karin med familjer.
Nils-Fredric Haegerström föddes 18 februari 1916 på Egeby säteri i Östergötlands län. Han avlade officersexamen den 13 april 1939 och blev samma år fänrik vid Södra skånska infanteriregementet för att 1941 befordas till löjtnant vid samma regemente.
2.a världskriget hade brutit ut och den nyutnämnde officeren kastades direkt in i allvaret med en placering i fördelningsstaben i Skåne.  Ordning och reda samt tydligt ledarskap var viktiga egenskaper för att få allt att fungera trots bristande resurser och avsaknad av en grundlig och konsekvent utbildning av svenska värnpliktiga. Hans tidiga officersår i den då dåligt rustade och oförberedda armén kom naturligtvis att göra djupa avtryck i hans fortsatta yrkesgärning.
Nils-Fredric Haegerström utnämndes till kapten vid Södra skåningarna 1947 och blev 1951 kapten i generalstabskåren.
Åren  1955 till 1957 tjänstgjorde han som kompanichef vid Norra Smålands regemente (I 12) i Eksjö.
Han utnämndes till major efter kompanichefstjänsten och blev sekundchef för Kungl. Livgardesskvadronen i Stockholm 1959. Efter två år som chef för Livgardesskvadronen befordrades han till överstelöjtnant i generalstabskåren år 1961.
Nils-Fredric Haegerström blev år 1965 överste i kavalleriet och utnämndes till försvarsattaché i Oslo. En placering i Norge föll sig naturligt då han direkt efter krigsavslutet 1945 tjänstgjort vid Norsk Befelskole i Mälsåker.
Efter att ha representerat det svenska försvaret i Norge utnämndes han till chef för Norra Smålands regemente år 1970 och 1974 som försvarsområdesregementschef och överste av första graden.
En lång och innehållsrik officerskarriär avslutades med pension 1976.
Chefsperioden i Eksjö präglades av ett omfattande uppbyggnadsarbete av en ny organisation där regemente och försvarsområde sammanfördes till en myndighet. Hans utåtriktade sätt och stora intresse för människor kom väl till pass under hans chefstid i det turbulenta 70-talssamhället.  Ett mycket uppskattat stöd och engagemang för länets frivilligorganisationer och samhället i övrigt innebar att tiden efter pensioneringen knappast utföll i sysslolöshet. Nämndeman i Göta hovrätt, ordförande i Eksjö Rödakorskrets, vice ordförande i länsföreningen Svenska flaggan, ordförande för Hemvärnsstiftelsen och inte minst ordförande för I 12:s kamratförening är några exempel på hur hans kommande drygt 40 år skulle gestalta sig i Eksjö och Jönköpings län.
Vi som verkat vid hans sida uppskattade hans rättframma sätt, goda överblick och var tacksamma för hans råd i knepiga situationer. Hans stora kontaktnät och gedigna framtoning i samhället i övrigt kom regementet och dess personal till gagn i många sammanhang. Här kan nämnas då den trehundraåriga mässen Trianon skulle flyttas till nytt regementsområde i sluttet på 1990-talet visade det sig vara näst intill omöjligt på grund av att det skulle kosta alldeles för mycket i en ansträngd försvarsekonomi. Genom Nils-Fredric Haegerströms kontakter med bl.a. Wallenbergsstiftelsen blev det hela ekonomiskt genomförbart.
Han behöll sin spänst och klarsyn långt in i hög ålder. En golfrunda på 18 hål eller ett komplicerat styrelsemöte i någon av alla de föreningar han tillhörde var ordning för dagen för en mycket ungdomlig 95-åring.
Vi kamrater som arbetat och levt med Nils-Fredic Haegerström har fått lära känna en omtänksam    och allt igenom rättfram person.
Vi har också haft förmånen att ta del av hans och hans hustru Sigbritts gästfrihet i ett otvunget och trevligt kamratskap.
För kamraterna vid Norra Smålandsregemente och försvarsområde

Karl Olof Eklöf och Wilhelm af Donner
F.d. chefer för Norra Smålands regemente och försvarsområde

Önskar ni som är anhöriga Kamratföreningens medverkan -

tag gärna en kontakt med någon i styrelsen.