Till Minne

Major Sture Ahlstedt, Eksjö har avlidit i en ålder av nära 100 år.
Sture var en välkänd profil i Eksjö.

 
Sture Ahlstedt föddes den 14 juli 1918 i stationshuset i Tälläng, som ligger i Alseda socken. Fadern var stationsskrivare vid den smalspåriga järnvägen Vetlanda - Målilla. Fadern befordrades och fick en högre tjänst på stationen i Landsbro.
När familjen flyttade till Landsbro var Sture 3 månader gammal. Sture växte upp i industrisamhället Landsbro och började skolan där. Efter några år var det dags att gå i realskolan i Vetlanda, där han tog realexamen. Nästa steg i skolans värld blev högre allmänna läroverket i Kalmar, där Sture tog studentexamen1937. Den 14 juni 1937 var det dags för inryckning till studentkompaniet på I 12 i Eksjö. Efter tjänstgöringen på studentkompaniet sökte Sture Ahlstedt som officersaspirant vid Kungliga Jönköpings - Kalmar regemente och blev antagen som officersaspirant. Stures plutonchef blev nu löjtnant Albert Ugarph och de blev med tiden goda vänner.
 
Därefter började Sture vid Aspirantskolan, som var förlagd till Linköping. Där fick Sture Ahlstedt Rickard Nilsson som avdelningschef.  Rickard var en verklig föregångsman med goda ledaregenskaper och Sture påverkades på ett positivt sätt av Rickard Nilsson. Efter Aspirantskolan kommenderades Sture till Karlberg, där överste Gustaf Petri var chef. När kriget bröt ut, fick kadetterna på Karlberg avbryta sin officersutbildning och tjänstgöra vid respektive hemmaförband. Sture Ahlstedt och kamraterna, som gick på Karlberg, blev före jul 1939 placerade i olika befattningar i krigsförbanden. Sture tjänstgjorde under beredskapen vid förband i Norrland, Värmland och Skåne.
 
Efter officersexamen på Karlberg, tjänstgjorde Sture i olika befattningar som plutonchef och kompanichef. Sture skriver själv i sina memoarer att han under sin tid på I 12 tjänstgjorde i alla befattningar utom som signalofficer. Ja, han var även tjänsteförrättande regementschef, även om det bara var under en dag. Sture gjorde ett par missioner i FN-tjänst som bataljonschefs ställföreträdare och han ansvarade då för personaltjänst och fritidsverksamhet och ordnade resor för FN-soldaterna.
Sture tjänstgjorde även vid Hemvärnsstaben under några år och var då adjutant till generalen Gustaf Petri.
 
Sture trivdes bra på regementet och tjänstgjorde som arvodist ett par år efter sin pensionering och då som en aktad och omtyckt kompanichef för de handräcknings-värnpliktiga vid 9:e kompaniet.
 
Sture Ahlstedt var också under många år engagerad i Kamratföreningens styrelse.  Under mina 23 år som ordförande i Kamratföreningen var Sture under 15 år min vice ordförande.  I Kamratföreningen bidrog Sture Ahlstedt med sin erfarenhet och klokskap till föreningens verksamhet. På grund av min synskada fick Sture då och då anmäla till regementschefen att Kamratföreingen var närvarande vid någon ceremoni vid regementet och då lät det så här: "Överste, Kungliga Norra Smålands regementes Kamratförening frivilligt och med glädje."
 
Sture Ahlstedt var gift två gånger och hans första fru, Gorace, född Briecer avled 1989 och hans andra fru Ingrid Ahlstedt Hedenberg avled 2012.
 
Han engagerade sig i flera föreningar och här kan nämnas SPF, Kamratföreningen och Albert Engströmssällskapet. Sture var även under många år engagerad i "Gubbdagis", som träffades på Lennarts konditori på tisdagarna. Sture missade sällan dessa träffar och sista gången han var med var tisdagen den 13 mars.
 
Vi har förlorat en god vän och kamrat och vi deltar i sorgen tillsammans med barnen Louise, Björn och Helene med familjer samt övrig släkt och goda vänner.
Vila i frid!
 
För I 12:s Kamratförening
Kenneth Jägsander
Hedersordförande
 

 
 

 
 
 

Till minne

Överstelöjtnanten vid Norra Smålands regemente (I 12/Fo 17), Jan Carlsson har avlidit i en ålder av 87 år.

Efter studentexamen vid  Kalmar högre allmänna läroverk 1950 antogs han samma år som officersaspirant vid Norra Smålands regemente, I 12 för att avlägga officersexamen vid Krigsskolan Karlberg och utnämnas till fänrik 1953. Efter truppslagsskola och Militärhögskolans högre stabskurs blev det befordringar till kapten, major och överstelöjtnant. Jan kom att bli utnämnt överste i sin tjänstgöring som ställföreträdande chef  för FN:s övervakningskommission i Korea 1984.
Under sin yrkesverksamma tid kom Jan att tjänstgöra i många olika befattningar. Vid regementet som plutons-, kompani- och bataljonschef, mobiliseringsofficer och kanske i den befattning som gjort honom mest känd utanför regementet, nämligen som chef för Hemvärns- och Frivilligavdelningen 1974-1980 I den befattningen kom han att leda 3000 hemvärnsmän och över 600 män och kvinnor inom Frivilligförsvaret i Jönköpings län. Han var då också ansvarig för de av allmänheten så välbesökta FFF-dagar som arrangerades på olika platser i länet i syfte att sprida kunskap om försvaret i allmänhet och Hemvärns- och Frivilligförsvaret i synnerhet.
Utom regemente kan nämnas tjänstgöring som lärare vid Infanteriets officershögskola i Halmstad och som taktiklärare vid Krigsskolan Karlberg. I de befattningarna och vid den lokala Instruktörsskolan har Jan varit en förebild och givit många blivande officerare verktyg att gå vidare med i  deras fortsatta karriärer.
1990 avgick Jan med ålderspension efter att de sista tre åren verkat som stabschef vid
I 16/Fo31 i Halmstad.
Efter sin pensionering kom Jan med hustru Marianne att flytta till Nyköping för att komma närmare barn och barnbarn.
Vi som under Jans tid vid I 12 kan ses som den yngre generationen minns honom särskilt som instruktörsskolechef  i början av sextiotalet, som chef för skolkompaniet och som tidigare nämnts som chef för Hemvärns- och Frivilligavdelningen och i de olika befattningarna en engagerad officer och en god förebild.
Kamratföreningen har förlorat en trogen medlem och kamrat och vi deltar i sorgen tillsammans med hustrun Marianne, barnen Lars, Per och Anna med familjer samt övrig släkt och vänner. Jan kommer att begravas i familjegraven i Kalmar.
Vila i frid!
 
Kurt-Lennart Larsson
Ordförande I 12:s kamratförening
 
 
 
 
 

 
Birger Roos Till Minne
 
Löjtnant Birger Roos, Eksjö har avlidit i en ålder av 84 år.
Han föddes i Södra Vi 1933. I 20-årsåldern valde han den militära banan och anställdes vid I 12 1954.  Birger var kvar vid regementet till den 31 december 1992, då han gick i pension.
Birger Roos utnämndes till korpral 1954, till furir 1955, överfurir 1959, rustmästare 1967, fanjunkare 1972 och till löjtnant 1983.
Han hade en bred militär utbildning och genomgick bl. a. kurser i kvartermästartjänst, motortjänst, drivmedelstjänst, ammunitionstjänst, körlärarkurs, arkivtjänst och grundläggande ADB-kurs. Birger Roos hade många olika befattningar vid regementet. Han var under flera år kompaniadjutant, chef för bataljonsexpeditionen och ställföreträdande chef vid Stabsenheten för att nämna några befattningar. Birger var en uppskattad medarbetare och präglades av noggrannhet och plikttrohet i sin tjänsteutövning.
På sin fritid var Birger en aktiv medlem i Eksjö Manskör och var även körens ordförande under några år. Han deltog även som musiker i Hemvärnets Musikkår i Eksjö och spelade där klarinett. Han var också musikkårens notbibliotekarie. Han erhöll Hemvärnets silvermedalj.
Birger Roos var även medlem i I 12:s Kamratförening och deltog ofta i Kamratföreningens träffar.
 
Vi har förlorat en god kamrat, vän och medarbetare och vi deltar i sorgen tillsammans med makan Ingegerd, barnen Christer Roos och Lena Wilhelmsson med familjer.

Vila i Frid!
 
För I 12:s Kamratförening
Kenneth Jägsander
Hedersordförande
 
 
 
 

Önskar ni som är anhöriga Kamratföreningens medverkan -

tag gärna en kontakt med någon i styrelsen.