KUNGL NORRA SMÅLANDS REGEMENTES KAMRATFÖRENING I STOCKHOLM

Verksamhetsberättelse och årsredovisning för 2016

Kamratföreningen grundade den 28 mars år 1944 och har till uppgift att vara en föreningslänk mellan dem som har haft anknytning till I 12/Fo 17 eller dess föregångare, att främja ett gott kamratskap samt att efter förmåga bidra till att vårda regementets traditioner.
Vid årsskiftet hade föreningen 87 medlemmar. 2016 blev ett framgångsrikt år för vår förening med mycket intressanta föredrag och gott deltagande i de olika aktiviteterna. Det är vår förhoppning att 2017 skall bli lika intressant och lockande för våra medlemmar.
Magnus Bäckstrand är hedersledamot i föreningen. Under året har vår hedersledarmot Jan von Konow avlidit.

Årsmötet den 13 april 2016   
                                                                                                      
Årsmötet hölls den 13 april på Militärsällskapet och inleddes traditionellt med vår regementsmarsch, Kaiser Friedrich Marsch. Efter årsmötet fick vi tillsammans med Kronobergarna lyssna till försvarsutskottets ordförande Allan Widman. Årsmötet avslutades med en gemensam buffé. Vid årsmötet omvaldes styrelseledarmöterna Alf Eckerhall, ordförande, Lars Krönmark, Lars-Olof Svensson, Pelle Sunnerkrantz samt nyvaldes Thomas Bergström. Till revisorer omvaldes Jörgen Lundehed och Mats Lindgren. Till revisorssuppleant valdes Monica Åhgren (nyval). Till valberedning utsågs Magnus Bäckstrand (omval) och Lars Lundehed (nyval).

Lunchmöten våren 2016

Kamratföreningen i Stockholm har haft ett fylligt program med intressanta presentationer. Vi har som tidigare år genomfört årsmöte, höstmöte, åtta lunchmöten med föredrag samt en vårutflykt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Lunchmöten 2016                                                                                                                

Deltagarantalet vid våra möten har varit gott, och ett nytt rekord sattes i februari med över 40 deltagare. Vi gästades då av vår förre ÖB, general Sverker Göranson, som talade om Reflektioner efter drygt 6 år som Överbefälhavare. I mars fick vi lyssna till författaren Alexander Kostinen, som berättade om sin bok Skymning över Europa. I april kom Thomas Roth, från Armémuseet, och berättade om Revolutionen i Kristianstad. Majmånadsmötet gästades av terroristexperten Hans Brun. Han talade om Terrorism, terrorhot och sätt att förebygga och förhindra terrordåd.
Höstens aktiviteter startade den 20 september med ett föredrag av ambassadör Michael Sahlin om Vart går Turkiet?  Den 11 oktober kom överste Bo Stenabb och höll ett föredrag om sitt uppdrag som försvarsattaché i Finland. I november höll regeringens utredare Annika Nordgren Christensen ett föredrag om sina förslag till regeringen om Personalförsörjning. Den 6 december, höstens sista föredragshållare, berättade författaren Marco Smedberg om Invasionen i södra Italien under andra världskrigets slut.

Vårutflykt                                                                                                                                                                                   
Vårutflykten gick i år till Almare Stäket och Görvälns slott väster om Stockholm. Vår ordförende Alf Eckerhall berättade om den viktiga ”porten” till de tidigare betydande städerna Sigtuna och Östa Aros/Uppsala. Det fina vädret gjorde att vi kunde göra en liten rundvandring och besiktning av de gamla borgresterna. Utflykten avslutades med en smaklig måltid på Görvälns slott.
Höstmöte                                                                                                                                                                                 
Den 18 oktober hade vi I11/I12 höstmöte på Militärsällskapet. Föredrag hölls av professor Lars Ericsson Wolke om officersyrket förr i tiden.         
                                                                                                                
Ekonomi      
                                                             
Som min företrädare riktigt predikterat så ökar kostnaderna för luncher och årsmöten samtidigt som våra intäkter inte ökar. Årets resultat är tyvärr en förlust på närmare sju tusen kronor. Föreninges ekonomi är fortfarande god men den förlustnivån klarar vi inte i längden. Vi för kanske försöka att få lite bidrag till våra lunchsammankomster på något sätt. Årets ekonomi framgår av bifogad ekonomibilaga. Styrelsen föreslår att årets underskott 6914 kr avräknas mot det egna kapitalet
Stockholm den 1 mars 2017
 
Alf Eckerhall     Lars Krönmark       Lars-Olof Svensson     Pelle Sunnerkrantz     Thomas Bergström
 
 
 
 
 

Nordiskt Kamratföreningsmöte i Halmstad 2017 Läs mer